Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van shop.winkelhaak.be, hierna “klant” genoemd, afgesloten met 100gr DESIGN van NV DESIGNCENTER | DE WINKELHAAK met maatschappelijke zetel te Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, +32 (0) 3 727 10 30, ondernemingsnummer BE 0470 201 857. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

2. BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Rond mijn bestelling af”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en 100gr DESIGN op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.3. PRODUCTINFORMATIE OP SHOP.WINKELHAAK.BE
100gr DESIGN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal 100gr DESIGN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 100gr DESIGN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan 100gr DESIGN contacteren via info@winkelhaak.be of +32 (0) 3 727 10 30. De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten in 100gr DESIGN bestaat de mogelijkheid dat er kleine verschillen in kleur of vorm zijn in de producten anders dan vertoond op de foto's op de website en webshop. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen ook een rol bij spelen. 100gr DESIGN is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via 100gr DESIGN. Bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.4. PRIJZEN


De prijzen vermeld op shop.winkelhaak.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten. 100gr DESIGN behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. 100gr DESIGN is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.5. VERZENDINGSKOSTEN


Verzendingskosten van pakjes binnen België werden door 100gr DESIGN vastgesteld op basis van de gangbare tarieven bij Bpack en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Bpack International. Bij bestellingen vanaf € 75 is de verzending gratis.

6. BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via PayPal, Bancontact, iDEAL of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

7. UITVOERING
Het pakje wordt verstuurd nadat 100gr DESIGN de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen, tenzij anders vermeld op de webshop bij het betreffende product. Met Bpack binnen België en met Bpack International naar andere Europese landen. Vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

8. VERZAKINGSRECHT – RETOURNEREN


De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief, tenzij anders vermeld bij de omschrijving van de producten. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Het volledige bedrag van het aangekochte product, inclusief de transportkosten van de eerste verzending dienen terug overgemaakt te worden aan de consument. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar is voor verkoop kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.

9. RISICO VAN VERZENDING


100gr DESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpack. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpack en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.10. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerten bevoegd.

11. KLACHTEN


Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.